بخارگر مدل IT9500 تفال

بخارگر مدل IT9500 تفال

  • چرخ برای جابجایی
  • دکمه خاموش روشن با پا
  • زمان کار با یک تانک آب 90 دقیقه
  • مخزن آب متحرک
  •  بخارعمودی 35 گرم در دقیقه
  •  زمان گرم شدن سریع 45 ثانیه