آدرس: ایران – تهران – زعفرانیه-مقدس اردبیلی-مرکز خرید پالادیوم-طبقه همکف بی
۸۸۷۹۴۹۰۵ – ۸۸۷۹۴۶۹۴ – ۰۹۰۳۰۵۴۰۷۴۵

ایران – تهران – زعفرانیه-مقدس اردبیلی-مرکز خرید پالادیوم-طبقه همکف بی